Rejestracja do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Aktualnie trwa XIII edycja Programu

„Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.


Wybierz jedną z opcji
Wybierz jedną z opcji

Dane do kontaktu

Koordynator programu w placówce

Hasła nie są jednakowe

(kontakt z Państwem będzie odbywał się głównie za pośrednictwem poczty e-mail )

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach programu edukacyjnego „ Twoje dane - Twoja sprawa” (zwanego dalej programem lub programem „Twoje dane – Twoja sprawa”), informacje o jego realizacji będą zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/tdts oraz systemie TDTS dostępnym dla uczestników programu po zalogowaniu.

Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail wyznaczonego koordynatora programu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Można się z nami kontaktować w ramach programu w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: tdts@uodo.gov.pl
  3. telefonicznie: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, tel. (22) 531 04 55, (22) 531 04 50.
  4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  3. poczty elektronicznej: iod@uodo.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji XIII edycji programu „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Prezesa UODO w interesie publicznym, które polega na:

  • upowszechnianiu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych;
  • upowszechnianiu wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony danych osobowych.

Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.,

Następnie Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu przygotowania sprawozdania z realizacji XIII edycji Programu, ale również mogą być przetwarzane w celu wysłania zaproszenia do udziału w kolejnej edycji programu oraz ewentualnego zaproszenia do wystąpienia podczas planowanego szkolenia, które będzie organizowane w kolejnej edycji programu.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w ramach XIII edycji programu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane tj. od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku oraz do trzech miesięcy po zakończeniu XIII edycji programu jedynie w celu sporządzenia dokumentacji podsumowującej – sprawozdania końcowego, wysłania zaproszeń do uczestnictwa w kolejnej edycji programu oraz ew. wysłania zaproszeń do wystąpienia podczas szkolenia, organizowanego w ramach kolejnej edycji programu, a także – w celach archiwizacyjnych na mocy przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez okres 25 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zarejestrowanie placówki do udziału w programie.