Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – szkolenie dla inspektorów ochrony danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza inspektorów ochrony danych (IOD) na koleje szkolenie. Odbędzie się ono 19 grudnia 2018 r. w Warszawie, a jego tematem będzie ocena skutków dla ochrony danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO przewiduje, że w określonych przypadkach administrator (konsultując się z IOD oraz we współpracy z podmiotem przetwarzającym) musi przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. Ocena ta to jeden z kluczowych elementów zapewniania zgodności z przepisami rozporządzenia, a jego realizacja wymaga bardzo wnikliwej analizy wszystkich procesów przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z tym przetwarzaniem.

Ocenę skutków dla ochrony danych należy przeprowadzić wówczas, gdy wykonuje się takie operacje przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

W praktyce wielu administratorów ma problem z ustaleniem, czy w konkretnej sytuacji powinni przeprowadzać taką ocenę. Pojawiają się też wątpliwości co do tego, w jaki sposób jej dokonywać, aby określić realną skalę ryzyka, która umożliwi administratorowi podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń.

Organizowane przez Prezesa UODO szkolenie będzie więc okazją do odpowiedzi na te pytania oraz rozwiania także ewentualnych innych wątpliwości.

Szkolenie jest adresowane do IOD jako do osób, które ze względu na fachową wiedzę i specyficzną rolę w organizacji, która ich wyznaczyła, będą odgrywać bardzo istotną rolę w dokonywaniu oceny ryzyka i w monitorowaniu jej wykonania. Ich zadaniem jest bowiem doradzanie administratorom we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

Dlatego Prezes UODO konsekwentnie wspiera ich kształcenie, organizując m.in. dedykowane im szkolenia. To grudniowe będzie już dwunastym z kolei. Spotkania te są też okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy IOD, jak również do omówienia najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania funkcji inspektora.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 12 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Te z osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w tym wydarzeniu, otrzymają dodatkowo wszystkie niezbędne informacje, w tym plan i miejsca szkolenia.

Szanowni Państwo,

rejestracja na szkolenie „Ocena skutków dla ochrony danych” – szkolenie dla inspektorów ochrony danych została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.