Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych –już wkrótce kolejne szkolenie dla IOD

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD). Wydarzenie, którego tematem będzie „Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych”, odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w Warszawie. Będzie to już 13. z cyklu spotkanie przedstawicieli Urzędu z osobami pełniącymi funkcję IOD.

Naruszenia ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę.

Inspektor ochrony danych kluczowym partnerem administratora

W każdym przypadku, w którym występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, czyli zawsze kiedy naruszenie może skutkować fizyczną, materialną lub niematerialną szkodą dla osób fizycznych, których dane naruszono (np. dyskryminacja, kradzież tożsamości lub oszustwo dotyczące tożsamości, nadużycia finansowe, straty finansowe, utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, naruszenie dobrego imienia itp.), administrator danych – zgodnie z art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – ma obowiązek, zgłaszania naruszeń do właściwego organu nadzorczego. Powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem inspektor ochrony danych jest ważnym wsparciem dla administratora danych w dostosowaniu się do tych ram. Kluczową rolę w tej misji odgrywa jego fachowa wiedza. Wiedza, którą inspektor będzie upowszechniać w organizacji, w której został powołany, oraz wśród osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych. W procesie zgłaszania naruszenia do organu nadzorczego administrator podaje dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych, i wskazuje go jako eksperta, u którego można uzyskać dodatkowe informacji o zdarzeniu.

Dlatego właśnie inspektorom ochrony danych Prezes UODO dedykuje szkolenia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych. Dają one szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy IOD, jak również na omówienie najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych poszczególnych podmiotów. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny jest otwarty do chwili wyczerpania miejsc wolnych. Brak aktywnego linku rejestracyjnego jest jednoznaczne z zamknięciem rejestracji na szkolenie. Nie przewidujemy listy rezerwowej.

W sytuacji pełnienia funkcji IOD w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, rejestracji należy dokonać raz, a w polu nazwa instytucji należy wpisać wszystkie, w których pełniona jest funkcja inspektora ochrony danych.

Potwierdzeniem pozytywnie zakończonej rejestracji jest fakt otrzymania wiadomości na podany w formularzu adres mailowy.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 7 stycznia 2019 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym plan i miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 7 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

rejestracja na szkolenie „Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych” – szkolenie dla inspektorów ochrony danych została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.